14 kwietnia 2023

Kariera Naukowa z Horyzontem Europa – MSCA

Zapraszamy do udziału w spotkaniu: 

Kariera naukowa z Horyzontem Europa
Hotel Marriott, Warszawa, 24 kwietnia 2023

Spotkanie adresowane do naukowców, którzy chcą skorzystać z możliwości, jakie oferuje Program Ramowy UE Horyzont Europa.

 • dlaczego warto świadomie budować międzynarodową ścieżkę kariery naukowej i jak się za to zabrać?
 • które instrumenty HE warto przy tym wziąć pod uwagę i co się z tym wiąże?

Organizatorem spotkania jest Krajowy Punkt Kontaktowy, którego eksperci przedstawią ofertę filaru I Horyzontu Europa: Excellent Science. Gościnnie wystąpią również przedstawiciele Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

W konferencji wezmą także udział zaproszeni przez Krajowy Punkt Kontaktowy prelegenci – laureaci grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), Działań Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) oraz koordynatorzy projektów finansowanych ze środków Komisji Europejskiej. Goście podzielą się doświadczeniami i opowiedzą o swoich drogach do sukcesu.

Możliwość osobistego spotkania z laureatami oraz ekspertami merytorycznymi będzie doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy na temat zarówno strategicznego podejścia do wyboru właściwych instrumentów z portfolio HE, jak i praktycznych aspektów aplikowania o granty z tego programu.

Program spotkania 

Program Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) wspiera naukowców na różnych etapach kariery zawodowej, finansując prace badawcze oraz szkolenia prowadzone za równo w Europie, jak i krajach pozaeuropejskich. Jednocześnie program umożliwia instytucjom biorącym udział w projektach MSCA rozwój ich kadry poprzez zatrudnianie badaczy z zagranicy i udział pracowników w międzynarodowych projektach badawczych i szkoleniowych. Projekty MSCA mogą być realizowane w każdej dyscyplinie naukowej oraz dotyczyć mogą zarówno badań podstawowych jak i wdrożeniowych. Podstawowym wymogiem jest rozwój kariery naukowej poprzez międzynarodową mobilność naukowców.

MSCA jest częścią należącego do Unii Europejskiej programu Horyzont Europa

ADRESACI

W działaniach  MSCA, w zależności od typu projektu, mogą wziąć udział indywidualni naukowcy dowolnej narodowości we współpracy z instytucjami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej lub poza UE takimi jak:

 • instytucje naukowe (uczelnie, instytuty badawcze)
 • przedsiębiorstwa (w tym MŚP)
 • organizacje pozarządowe, szpitale, muzea, stowarzyszenia, banki itp.
 • organizacje międzynarodowe.

Instytucja może mieć status:

 • beneficjenta, co wiąże się z podpisaniem umowy grantowej z Komisją Europejską (KE), zatrudnianiem naukowców i bezpośrednim otrzymywaniem funduszy z KE, lub 
 • organizacji partnerskiej, która szkoli i przyjmuje naukowców na staże/praktyki, a koszty jej udziału są pokrywane przez beneficjenta.

Naukowcy (każdej narodowości i z dowolnego kraju) muszą mieć uprawnienia do rozpoczęcia studiów doktorskich/ otwarcia przewodu doktorskiego. W momencie ubiegania się o grant mogą nie być zatrudnieni w żadnej instytucji. Stopień naukowy warunkuje możliwość aplikowania w jednym z 4 typów projektów dla nich dedykowanych.

Szerszy opis definicji używanych w programach znajduje się w Programie Pracy 

OGÓLNIE O PROGRAMIE

 • obszary i tematy badawcze proponują aplikujące instytucje i naukowcy. Projekty są oceniane w kilku panelach tematycznych przez co najmniej 3 niezależnych ekspertów;
 • naukowcy korzystający z MSCA muszą spełniać regułę mobilności, czyli nie mogą realizować grantu w kraju, w którym przebywali dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat w momencie zamknięcia konkursu lub rekrutacji przez organizację biorącą udział w projekcie. W projektach są zatrudniani na umowy o pracę;
 • nacisk kładzie się na aktywny udział przedsiębiorstw i biznesu oraz innych organizacji sektora nieakademickiego, umożliwiający naukowcom poznanie tego sektora oraz na rozwijanie kompetencji i wiedzy umożliwiających pracę także w instytucjach nieakademickich;
 • budżety projektów MSCA tworzone są na podstawie liczby osobo-miesięcy, na jaką przyjmowani są naukowcy oraz stawek określonych przez KE dla kategorii: (1) wynagrodzenie naukowców wraz z przysługującymi dodatkami, (2) koszty realizacji badań, organizacji i uczestnictwa w konferencjach, szkoleniach i kursach, koszty publikacji wyników badań (3) koszty zarządzania i koszty pośrednie;
 • wnioski składane są elektroniczne poprzez portal Funding & Tender opportunities;
 • przy ocenie i realizacji projektów nie bez znaczenia są oferowane warunki pracy, przejrzystość procesu rekrutacji oraz możliwości rozwoju kariery w oparciu o zapisy Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, jak również proponowana rola opiekuna naukowego, a także kwestie związane z Otwartą Nauką (rozdział 16 dokumentu), Europejskim Zielonym Ładem (MSCA Green Charter) oraz proponowanymi synergiami z innymi programami;
 • Naukowcy wspierani w ramach projektów MSCA powinni działać zgodnie z europejskim kodeksem postępowania w zakresie rzetelności badawczej.

Więcej informacji o programie MSCA znajduje się na stronie Komisji Europejskiej oraz w bieżącym Programie Pracy 2023-2024

Przydatne Informacje dla wnioskodawców znajdują się również na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego

Kontakt:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 

Biuro Programów dla Naukowców

msca@nawa.gov.pl

+48 22 390 35 50 

 

Harmonogram konkursów w programach MSCA:

 Nachodzące konkursy:

Identyfikator konkursuTyp projektuData otwarcia konkursuData zamknięcia konkursu
HORIZON-MSCA-2023-PF-01MSCA Postdoctoral Fellowships 202312.04.202313.09.2023
HORIZON-MSCA-2023-DN-01MSCA Doctoral Networks 202330.05.202328.11.2023
HORIZON-MSCA-2023-CITIZENS-01European Researchers’ Night and Researchers at Schools 2024-202520.06.202325.10.2023
HORIZON-MSCA-2023-SE-01MSCA Staff Exchanges 202305.10.202328.02.2024
HORIZON-MSCA-2023-COFUND-01MSCA COFUND 202310.10.202308.02.2024
HORIZON-MSCA-2024-PF-01MSCA Postdoctoral Fellowships 202410.04.202411.09.2024
HORIZON-MSCA-2024-DN-01MSCA Doctoral Networks 202429.05.202427.11.2024
HORIZON-MSCA-2024-RR-01MSCA Researchers at Risk 202412.09.202414.01.2025
HORIZON-MSCA-2024-SE-01MSCA Staff Exchanges 202410.10.202405.03.2025

MSCA oferuje 5 programów dedykowanych dla instytucji bądź indywidualnych naukowców: