Horyzont Europa – Klaster Klimat, Energia i Mobilność

Klaster 5 w ramach programu Horyzont Europa to część programu poświęcona badaniom i innowacjom związanym z klimatem, zużyciem energii oraz rozwojem ekologicznego transportu. Jest to gałąź szczególnie ważna ze względu na cele ekologiczne wyznaczone dla Unii Europejskiej, przede wszystkim uzyskania neutralności klimatycznej do 2050r. Klaster Klimat, Energia i Mobilność wpisuje się w działania podejmowane przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi w ramach strategii EcoUmed – m.in. termomodernizacji i dążenia do pasywności energetycznej budynków uczelni, rozwoju przyjaznej mobilności na kampusie uczelni, optymalizacji gospodarki odpadowej i ściekowej oraz cyfryzacji procedur. Te i inne działania, podejmowane zarówno na poziomie Uczelni, jak i rekomendowane studentom i pracownikom, to części wizji ekologicznej uczelni, dbającej o środowisko i zdrowie mieszkańców województwa.

Klaster Klimat, Energia i Mobilność ma 6 kierunków:

Kierunek 1 – nauka o klimacie

Skupia się na 9 tematach: Poprawa rozumienia strumieni gazów cieplarnianych i sił radiacyjnych, wliczając technologie usuwania dwutlenku węgla (8mln EUR na projekt), Modelowanie roli gospodarki obiegowej dla łagodzenia zmian klimatu, Maksymalizacja wpływu i synergii europejskich innowacji i badań klimatycznych (5mln EUR na projekt), Wzmocniona i zintegrowana ocena w dążeniu do osiągnięcia globalnych celów klimatycznych (5mln EUR na projekt), Lepsze zrozumienie interakcji między wpływem i ryzykiem związanym ze zmianami klimatycznymi – łagodzenie skutków i adaptacja, Wspieranie i standaryzacja usług klimatycznych (9mln EUR na projekt), Ulepszone metody ekonomiczne dla podejmowania decyzji w zakresie polityki klimatycznej I środowiskowej, Restoracja naturalnych terenów podmokłych, torfowisk i obszarów zalewowych jako strategia szybkich korzyści łagodzących: ścieżki, kompromisy i współkorzyści (6-7mln EUR na projekt), Wpływ gospodarki leśnej na działania klimatyczne: ścieżki, kompromisy i współkorzyści (6mln EUR na projekt).

Kierunek 2 – Przekrojowe rozwiązania

Skupia się na 16 różnorodnych tematach. 5 dotyczy technologicznych rozwiązań dla redukcji ilości gazów cieplarnianych i neutralności klimatycznej, crackingu metanu oraz wyłapywania węgla z atmosfery (budżety: 2-3mln Euro). 7 tematów związane jest z rozwojem technologii produkcji i recyklingiem baterii, we współpracy z przemysłem (od 3 do 10mln na projekt). Ponadto 3 tematy dotyczą tematów społecznych, związanych ze sprawiedliwą transformacją, a 1 jest dedykowany Krajowym Punktom Kontaktowym (3,5mln EUR).

Kierunek 3 – Zaopatrzenie w energię

Skupia się na 19 tematach. 4 z nich mają terminy do 19 października: Ustanowienie podstawy dla demonstracji w czasie rzeczywistym demonstratora wielostronnego, wieloterminalowego systemu HVDC wielu dostawców z możliwością tworzenia sieci (1mln Euro na projekt), Stworzenie podstaw dla wspólnej europejskiej przestrzeni danych energetycznych (8mln Euro na projekt), Przejście na Czystą Energię, Wspólnota interoperacyjności (5mln). Pozostałe obecnie uruchamiane projekty mogą być zgłaszane do 5 stycznia 2022, dotyczą rozwiązań dla sieci dostarczania I zapewniania energii, jej sprawności i zrównoważonego rozwoju (budżety od 4 do 15mln Euro na projekt).

Kierunek 4 – Zapotrzebowanie na energię

Skupia się na 5 tematach dotyczących redukcji zapotrzebowania oraz optymalizacji zużycia energii w budownictwie oraz w przemyśle (budżety od 3 do 14mln Euro na projekt). Zgłoszenia do kolejnych 3 projektów w ramach tego kierunku, skupiających się na zrównoważonym budownictwie, będą trwać do 25 stycznia 2022 r.

Kierunek 5 – Czyste I konkurencyjne rozwiązania dla wszystkich środków transportu

Skupia się na 17 tematach dotyczących mobilności w różnych jej aspektach. 2 projekty dotyczą unowocześniania i redukcji emisji przez lotnictwo (budżety 3-6 mln na projekt), 8 projektów w partnerstwie z ZEWT dotyczy niskoemisyjnego i bezemisyjnego napędzania i unowocześniania żeglugi (budżety od 500 000 do 15mln na projekt), 7 projektów dotyczy natomiast redukcji emisji i elektryfikacji transportu lądowego (budżety 1,5 do 15mln na projekt).

Kierunek 6 – Transport I usługi Inteligentnej Mobilności

Skupia się na 13 tematach, dotyczących transportu I usług z nimi związanych, obejmujących takie tematy jak mobilność oparta na współpracy, połączona i zautomatyzowana, bezpieczna automatyzacja, nowe metody dostaw tzw. Ostatniej mili czy zrównoważona infrastruktura (budżety od 3 do 15 mln EUR na projekt).