Horyzont Europa – Klaster Żywność, bioekonomia, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko

Klaster 6 – Żywność, bioekonomia, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko

W ramach klastra 6 wyróżnione jest 7 kierunków, w których zebrane są tematy badań i akcji koordynowanych w ramach programu Horyzont Europa. Ich celem jest redukcja szkód środowiskowych i ochrona bioróżnorodności, przy jednoczesnym rozwoju technologii cyfrowych i innowacji, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa.

1 kierunek – Bioróżnorodność i usługi ekosystemowe

Konkurs w 2021 ma 5 grup tematów:
 Rozumienie spadku bioróżnorodności, obejmuje 4 tematy dotyczące badań gatunków i ekosystemów dla lepszego zrozumienia zagrożeń dla bioróżnorodności (budżet 3-20 mln EUR na projekt).
Wartość i przywracanie różnorodności biologicznej oraz usług ekosystemowych, obejmuje 8 różnorodnych tematów, dotyczących relacji rozwiązań naturalnych z rynkiem, jak również rozwoju obszarów chronionych i restoracji ekosystemów (budżet 500 tyś. do 40 mln Euro).
Zarządzanie bioróżnorodnością w podstawowej produkcji, obejmuje 2 tematy:
Uprawa dla odporności: koncentracja na cechach związanych z korzeniami (8 mln EUR na projekt), Wspieranie ekologicznej uprawy (5 mln EUR na projekt)
Umożliwienie transformatywnej zmiany w zakresie różnorodności biologicznej, obejmuje 4 tematy dotyczące zmian na rzecz bioróżnorodności, w kontekście handlu biomasą, zdrowia i transportu, jak również potrzebnych dla tych zmian środków politycznych i zarządczych (budżet 2-5 mln EUR na projekt).
Powiązanie badań nad różnorodnością biologiczną i wspierającej je polityki, obejmuje 4 tematy dotyczące wdrażania strategii ochrony bioróżnorodności, przez wsparcie nauki i analizę zależności biznesu od bioróżnorodności, zaś jeden z tematów jest bezpośrednio związany z działaniami na rzecz bioróżnorodności (budżet 2-40 mln EUR na projekt).

2 kierunek – Sprawiedliwe, zdrowe i przyjazne dla środowiska systemy żywnościowe od produkcji podstawowej do konsumpcji

Konkurs w 2021 ma 4 grupy tematów:
Umożliwienie zrównoważonego rolnictwa, obejmuje 9 tematów zgłębiających rolnictwo organiczne, walkę ze szkodnikami i dobrobyt zwierząt hodowlanych, jak również rozwiązania cyfrowe i ułatwienia transformacji dla rolnictwa (budżet 2-9 mln EUR na projekt).
Umożliwienie zrównoważonego rolnictwa wodnego i rybołówstwa, obejmuje 2 tematy:
Umożliwienie transparentnej drogi żywności “z morza na widelec” (5 mln EUR), Rozwiązania cyfrowe wspierające inspekcję i kontrolę zrównoważonego rybołówstwa (5 mln EUR na projekt)
Transformacja systemów żywnościowych dla zdrowia, równowagi i inkluzywności, obejmuje 6 tematów wspierających rozwój wiedzy o bezpieczeństwie i zrównoważeniu żywienia, w tym o marnowaniu jedzenia czy roli mikrobów w zbilansowanych dietach (budżet 6-12 mln EUR na projekt).
Ukierunkowana współpraca międzynarodowa, obejmuje 2 tematy:
Podejście One Health do bezpieczeństwa i odżywczości jedzenia oraz zrównoważonego rolnictwa (6 mln EUR na projekt), Współpraca z Chinami w dziedzinie radzenia sobie ze szkodnikami (6 mln EUR na projekt)

3 kierunek – Sektory ekonomii obiegowej i bioekonomii

Konkurs w 2021 ma 3 grupy tematów:
Umożliwienie przejścia na gospodarkę cyrkularną obejmuje 4 tematy dotyczące zwiększenia łańcuchów obiegu surowców i wspierające regionalne inicjatywy obiegowe (budżet od 400 000 do 10 mln EUR na projekt).
Innowacje w zrównoważonych procesów bioprodukcji i biogospodarki, obejmuje 4 tematy dotyczące rozwiązań związanych z zastosowaniem biomasy, lokalnej bioprodukcji oraz zastosowań innowacyjnych mikrobiomu (budżety 3-6 mln EUR na projekt).
Innowacje dla wodnych łańcuchów wartości biogospodarki i bioekonomii, obejmuje 1 temat:
Uwolnienie potencjału alg dla rozkwitu niebieskiej bioekonomii (9 mln EUR na projekt)

4 kierunek – Czyste środowisko i zero zanieczyszczeń

Konkurs w 2021 ma 4 grupy tematów:
Zatrzymanie emisji zanieczyszczeń do gleb i wód, obejmuje 2 tematy:
Podejście regionalne do zmniejszenia obciążenia azotem i fosforem w bezpiecznych granicach ekologicznych (2 mln EUR na projekt), Optymalizacja budżetu składników pokarmowych w rolnictwie (7 mln EUR na projekt)
Ochrona wody pitnej i zarządzanie zanieczyszczeniem wody w miastach, obejmuje 1 temat:
Zapobieganie i zarządzanie zanieczyszczeniem rozproszonym w spływach miejskich (2-4 mln EUR na projekt)
Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom mórz i oceanów, obejmuje 1 temat:
Osiągnięcie zerowego zanieczyszczenia mórz i oceanów (3 mln EUR na projekt)
Zwiększanie wydajności środowiskowej, zrównoważenia procesów i produktów, obejmuje 6 tematów
dotyczących zrównoważonej bioprodukcji, rewitalizacji gleby i wody, oraz nowych technik genomicznych (budżet 2-6 mln EUR na projekt).

5 kierunek – Ziemia, ocean i woda dla działań klimatycznych

W ramach kierunku realizowane będzie 10 tematów, związanych z rozumieniem procesów przyczyniających się do zmian klimatu, szczególnie z punktu widzenia rolnictwa i leśnictwa, oraz innowacji które mogą zostać w nich wdrożone (budżet 3-20 mln EUR na projekt).

6 kierunek – Odporne, sprzyjające włączeniu społecznemu, zdrowe i zielone społeczności wiejskie, przybrzeżne i miejskie

W ramach kierunku realizowane będzie 6 tematów, dotyczących polityki ekologicznej i żywieniowej miast i terenów wiejskich, ze szczególnym naciskiem na innowacje w ich zakresie (budżet 5-12 mln EUR na projekt).7 kierunek – Innowacyjna administracja, obserwacje środowiskowe i cyfrowe rozwiązania we wsparciu Zielonego Ładu
Konkurs w 2021 ma 4 grupy tematów:
Innowacje w zakresie modeli zarządzania i polityki wspierającej obejmuje 13 tematów dotyczących bioekonomii, rozwoju nauki o systemie żywnościowym, rozwiązań monitorujących grunty i ekosystemy, ja również tworzenia narzędzi wspierających obserwację środowiska (budżety 2-13 mln EUR na projekt).
Wykorzystanie i zwiększenie wartości obserwacji środowiskowych obejmuje 4 tematy dotyczące bioprodukcji, regionalnej bioekonomii oraz współzależności polityk morskich (budżety 2-3 mln EUR na projekt).
Technologie cyfrowe i technologie danych jako kluczowe czynniki sprzyjające obejmuje 5 tematów dotyczących zarządzania danymi i wykorzystywania nowych technologii w żywieniu i rolnictwie (budżety 2-10 mln EUR na projekt).
Wzmacnianie systemów wiedzy i innowacji w rolnictwie obejmuje 6 tematów dotyczących wymiany i zbierania wiedzy oraz dobrych praktyk dotyczących innowacji w rolnictwie, jak również wsparcia gromadzenia wiedzy i struktur (budżety 2-10 mln EUR na projekt).