Horyzont Europa – Europejski Obszar Badawczy (ERA) i Widening

Ta część programu Horyzont Europa skupia się na wmacnianiu i rozwoju Europejskiego Obszaru Badawczego (ERA) oraz poszerzaniu uczestnictwa i upowszechnianiu doskonałości w zakresie badań i innowacji (Widening).

Teaming for Excellence – to konkurs, którego celem jest utworzenie nowych lub modernizacja istniejących Centrów Doskonałości przy wsparciu wiodących instytucji partnerskich. Wnioskodawcy muszą przedstawić długoterminową strategię w dziedzinie nauki i innowacji określającą przyszłość Centrum Doskonałości. Nadrzędnym celem jest zwiększenie szeroko pojętej konkurencyjności takiej instytucji. Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie wnioskodawcy opisują krótko koncepcję przyszłego Centrum. W drugim, składają kompletny wniosek projektowy zawierający m.in. informacje o źródłach finansowania komplementarnego, którego wysokość musi być równa co najmniej wartości projektu Teaming for Excellence finansowanego ze środków Komisji Europejskiej.

 • Okres realizacji projektu: 6 lat
 • Budżet konkursu: 180 mln euro
 • Budżet pojedynczego projektu: 8-15 mln euro
 • Otwarcie konkursu: 29 czerwca 2021
 • Zamknięcie 1. etapu: 5 października 2021; zamknięcie 2. etapu: 8 września 2022 (dla konsorcjów, które otrzymały pozytywną ocenę w I fazie).

Twinning – to konkurs, który ma na celu wzmocnienie doskonałości naukowej instytucji koordynującej poprzez współpracę międzynarodową z wiodącymi instytucjami zagranicznymi. Konsorcjum projektowe musi składać się z instytucji koordynatora i minimum dwóch instytucji partnerskich z dwóch różnych państw członkowskich lub stowarzyszonych, innych niż państwo, w którym siedzibę ma instytucja koordynatora. Projekty Twinningowe mają na celu umocnienie profilu badawczego instytucji, personelu oraz zdolności zarządzania badaniami, a także mają podnieść umiejętności administracyjne instytucji koordynującej.

 • Okres realizacji projektu: 3 lata
 • Budżet konkursu: 149 mln euro
 • Budżet pojedynczego projektu: 0,8 do 1,5 mln euro
 • Otwarcie konkursu: 20 lipca 2021
 • Zamknięcie konkursu: 18 stycznia 2022.

ERA Chairs – konkurs ERA Chairs ma na celu wzmocnienie doskonałości naukowej instytucji koordynującej  poprzez przeprowadzenie w niej zmian strukturalnych polegających m.in. na utworzeniu nowego zespołu badawczego/grupy badawczej pod kierownictwem światowej klasy naukowca-menadżera badań (tzw. ERA Chair holdera). Stanowiska ERA Chair holdera powinni obejmować wybitni naukowcy w wybranej dziedzinie badań, którzy następnie powołają zespół, aby pomóc organizacji badawczej znacząco poprawić rezultaty badawcze i być bardziej skuteczną w pozyskiwaniu dalszego finansowania.

 • Okres realizacji projektu: 5 lat
 • Budżet konkursu: 80 mln euro
 • Budżet pojedynczego projektu: 2,5 mln euro
 • Otwarcie konkursu: 29 czerwca 2021
 • Zamknięcie konkursu: 15 marca 2022.

Excellence Hubs – to inicjatywa mająca na celu wzmocnienie regionalnej doskonałości w ekosystemach innowacji poprzez opracowanie wspólnej strategii B+R+I, a także rozwój potencjału badawczo-innowacyjnego całego ekosystemu poprzez współpracę międzynarodową z innymi ekosystemami w krajach tzw. wideningowych (sieciowanie ekosystemów w krajach wideningowych). Ekosystemy innowacji zakorzenione w danym miejscu to połączone ze sobą firmy, instytucje badawcze, organy rządowe i podmioty społeczne, które wzajemnie się wzmacniają w kontekście terytorialnym i wspólnie podnoszą poziom doskonałości innowacji w swojej strukturze regionalnej.

 • Okres realizacji projektu: 4 lata
 • Budżet konkursu: 50 mln euro
 • Otwarcie konkursu: 3 listopada 2021
 • Zamknięcie konkursu: 15 marca 2022.

ERA Fellowships – celem programu jest zwiększenie mobilności badaczy, otwieranie im drogi do pracy w krajach biorących udział w programie Widening. ERA Fellowships opiera się na MSCA Postdoctoral Fellowships, zgłoszenia są automatycznie połączone ze zgłoszeniami w ramach dostępnych tam stypendiów europejskich.

COST – jest międzyrządową strukturą założoną w Europie w 1971 roku w celu wspierania współpracy między naukowcami z całej Europy. Obecnie jest integralną częścią Unii Innowacji i Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Ma przyczynić się do realizacji strategii Europa 2020 i kluczowej inicjatywy Unia Innowacji. W programie Horyzont Europa, COST rozszerzy swoją gamę tradycyjnych instrumentów współpracy o zestaw nowych narzędzi mających na celu zapewnienie wsparcia strukturalnego dla Europejskiej Przestrzeni Badawczej, poszerzenia bazy badawczej w Europie, a także wspierania współpracy naukowo-technicznej z innymi krajami. COST przyczyni się do wspierania integracyjnej polityki badań i innowacji poprzez połączenie „pockets of excellence”, które nie są jeszcze w pełni zintegrowane z badaniami na poziomie europejskim i światowym.

Budowa potencjału w celu wzmocnienia sieci instytucji szkolnictwa wyższego i współpracy z otaczającymi ekosystemami – celem programu jest wzmocnienie ekosystemów badań i innowacji przez międzynarodową współpracę szkół wyższych oraz współpracę z podmiotami zewnętrznymi (np. biznesem lub podmiotami publicznymi). Budżet na projekt to 1,5-2 mln EUR.

Wzmacnianie Europejskiego Obszaru Badawczego (ERA)

Zgłoszenia do wszystkich tematów z zakresu Wzmacniania Europejskiego Obszaru Badawczego (poza grantami indywidualnymi).

WIDERA, Kierunek 3: Reformowanie i wzmacnianie europejskiego systemu badań i innowacji – celem programu jest wzmacnianie systemu badawczego w Europie na 3 płaszczyznach: ekosystemów, szkół wyższych oraz indywidualnych talentów i karier. W ramach tego kierunku realizowane są różnorodne tematy – wśród nich dotykające edukacji i rozwoju młodych ludzi, ochrony własności intelektualnej czy badań i rozwoju w ujęciu modeli makroekonomicznych. Realizowane będą również tematy dotyczące aspektów etycznych badań klinicznych i nowych technologii oraz dotyczące równości płci w sektorze badań i innowacji. W zależności od projektu budżet może wynosić 1-5 mln EUR.

Otwarta Nauka – celem jest jak najszybsze przekazywanie wiedzy, tworzenie baz danych i wspieranie wspólnych polityk dotyczących otwartego dostępu do publikacji naukowych i wiedzy. W zależności od projektu budżet wynosi 1-5 mln EUR.

Nauka obywatelska i komunikacja naukowa – program ma na celu zwiększenie transparentności działań naukowych, świadomości i zaufania społecznego nauce, jak i rozwoju i wsparcia nauki. Budżet zależnie od tematu wynosi 2-5 mln EUR.

Granty dla określonych beneficjentów – przewidziane są 2 programy grantów indywidualnych:Fundusz emerytalny RESAVER (850 tyś. EUR) oraz ERA Talent Platform (4 mln EUR).