Program prac Horyzont Europa 2023-2024

Horyzont Europa – opublikowane programy prac na lata 2023-2024

Horizon Europe

Horyzont Europa (2021-2027) to ambitny program w zakresie badań naukowych i innowacji, który zastąpi program Horyzont 2020. Jego budżet wynosi ok. 95,5 mld euro. 2 lutego 2021 r. Komisja Europejska wraz z prezydencją portugalską dokonały symbolicznego otwarcia nowego programu.

Na kwotę tę składa się m.in. 5,4 mld euro z instrumentu Next Generation EU, przeznaczone na przyspieszenie odbudowy Unii i poprawienie jej odporności na przyszłe kryzysy, a także dodatkowe 4,5 mld euro to wzrost o 30 proc. w stosunku do kończącego się programu Horyzont 2020 (porównanie programu HEU z programem H2020 dla UE-27) i sprawia, że Horyzont Europa będzie najbardziej ambitnym programem w zakresie badań naukowych i innowacji w historii UE.

W programie Horyzont Europa (2021-2027) największa część budżetu przypisana została drugiemu filarowi programu oraz zdefiniowanym w nim klastrom. W ramach poszczególnych klastrówogłoszone zostały konkursy, w których międzynarodowe konsorcja będą składać wnioski do tematów określonych przez Komisję Europejską w Programach Pracy.

Opublikowane programy prac na lata 2023-2024 dla klastrów (dostępne po kliknięciu
w link):
Zdrowie
Kultura, kreatywność, społeczeństwo integracyjne
Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa
Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna
Klimat, energia i transport
Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko
Innowacyjna Europa:
Europejska Rada ds. Innowacji – EIC

Europejskie Ekosystemy Innowacji – EIE

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na portalu Komisji Europejskiej, w zakładce Work programme & call documents.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które planują złożyć wniosek do programu Horyzont Europa zarówno w Klastrze Zdrowie, jak i w innych Klastrach do kontaktu z Działem Projektów Międzynarodowych UM w Łodzi.

Tabelka

Przydatne linki: https://www.kpk.gov.pl/

https://www.kpk.gov.pl/konkursy-akcja-informacyjna-i-spotkania-brokerskie-kpk

EU4Health – UE dla zdrowia

Dawny Program Zdrowie w nowej perspektywie europejskiej na lata 2021-2027 przemianowany został na EU4Health. EU4Health utoruje drogę do utworzenia Europejskiej Unii Zdrowotnej dzięki inwestycjom w pilne priorytety w dziedzinie zdrowia. Są to:

W ramach Programu UE dla zdrowia Unia zainwestuje 5,3 mld euro w działania, które mają wartość dodaną w skali Unii, uzupełniają politykę krajów UE i realizują jeden lub kilka celów Programu UE dla zdrowia:

Program ma cztery cele ogólne, w ramach których wyznaczono dziesięć celów szczegółowych.

 1. Poprawa i wspieranie zdrowia w Unii
  • profilaktyka chorób i promocja zdrowia
  • międzynarodowe inicjatywy w dziedzinie zdrowia i współpraca międzynarodowa
 2. Zwalczanie transgranicznych zagrożeń dla zdrowia
  • zapobieganie, gotowość i reagowanie na transgraniczne zagrożenia dla zdrowia
  • uzupełnianie krajowych zapasów podstawowych produktów niezbędnych w sytuacji kryzysowej
  • utworzenie rezerwy personelu medycznego, personelu opieki zdrowotnej i personelu pomocniczego 
 3. Poprawa jakości produktów leczniczych, wyrobów medycznych i niezbędnych w sytuacji kryzysowej
  • zapewnienie przystępnych cenowo produktów leczniczych, wyrobów medycznych i niezbędnych w sytuacji kryzysowej
 4. Wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej, ich odporności i zasobooszczędności
  • ulepszenie danych dotyczących zdrowia, narzędzi i usług cyfrowych, transformacja cyfrowa opieki zdrowotnej
  • ulepszenie dostępu do opieki zdrowotnej
  • opracowywanie i wdrażanie przepisów UE w dziedzinie zdrowia oraz podejmowanie decyzji w oparciu o dowody 
  • zintegrowane działania krajowych systemów opieki zdrowotnej

EU Cancer Plan

Walka z nowotworami jest jednym z głównych priorytetów, które Komisja Europejska wyznaczyła sobie w dziedzinie zdrowia. W swoich wytycznych politycznych przewodnicząca Ursula von der Leyen zapowiedziała, że zaproponuje „europejski plan walki z rakiem, aby pomóc państwom członkowskim udoskonalić profilaktykę i leczenie chorób nowotworowych”, tak by zmniejszyć cierpienia wywołane przez tę chorobę oraz by Europa stała się liderem w walce z nowotworami.

Europejski plan walki z rakiem wspiera działania państw członkowskich zmierzające do zapobiegania nowotworom i zapewnienia wysokiej jakości życia pacjentom chorym na raka, osobom wyleczonym z chorób nowotworowych oraz ich rodzinom i opiekunom. Plan skupia się na kilku najważniejszych obszarach, w których UE może wnieść największą wartość dodaną. Są to:

 • profilaktyka
 • wczesne wykrywanie
 • diagnostyka i leczenie
 • jakość życia osób chorych na raka i wyleczonych z chorób nowotworowych.

Plan walki z rakiem jest powiązany z innymi priorytetami Komisji, takimi jak: strategia farmaceutyczna dla Europy i unijna strategia „od pola do stołu”, a także z planowaną europejską przestrzenią danych dotyczących zdrowia (która ma powstać do 2025 r.). Walka z rakiem to jedna z proponowanych misji w dziedzinie europejskich badań i innowacji oraz jeden z tematów programu „Horyzont Europa”, który będzie realizowany od 2021 r.

Nowotwory należą do poważnych zagrożeń dla zdrowia, o których mowa w art. 168 TFUE. Na podstawie tego artykułu UE może wspierać i uzupełniać działania państw członkowskich na rzecz ochrony i poprawy zdrowia ludzkiego, a także je koordynować.

Program UE dla zdrowia (2021–2027) zapewni państwom członkowskim wsparcie finansowe i techniczne na wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej.