Horyzont Europa – Akcje Marii Skłodowskiej-Curie

Marie Skłodowska-Curie Actions jest instrumentem wsparcia programów doktoranckich i postdoktorskich, skupiającym się na innowacyjnych badaniach i rozwoju kompetencji. MSCA działa w ramach programu Horyzont Europa finansowanego przez Unię Europejską.

Doctoral Network
Program jest skierowany do doktorantów i ma na celu zwiększyć ich innowacyjność w przekształcaniu wiedzy i pomysłów w rozwiązania, które mogą przynieść korzyści społeczne. Program ma 2 gałęzie: Industrial Doctorates łączące sektor badawczy i przemysł (przynajmniej 50% działań w ramach realizowanego doktoratu w ramach sektora przemysłu) oraz Joint Doctorates, prowadzące do wspólnych prac doktorskich zespołu.
Aplikować mogą konsorcja uniwersytetów, instytucji badawczych, przedsiębiorstw, a kandydaci muszą być uczestnikami programu doktoranckiego. Obowiązuje zasada mobilności – w ciągu 36 miesięcy przed końcem konkursu kandydat nie mógł przebywać lub pracować w kraju realizacji projektu powyżej roku.
Projekt może trwać do 4 lat. Przypada na niego do 360 osobomiesięcy, 180 dodatkowych osobo miesięcy w przypadku aplikacji w ramach Joint Doctorates. Kontrakty uczestników trwają od 3 do 36 miesięcy, mogą być oddelegowani na 1/3 trwania kontraktu. Tegoroczny konkurs jest otwarty od 22 czerwca do 16 listopada, jego budżet to 402,95 mln EUR.

Staff Exchange
Ten program wymiany skierowany jest do badaczy i pracowników, których praca ma związek z badaniami i innowacjami – w pionach administracji, zarządzania czy wsparcia technicznego. Celem jest uzyskanie wymiany wiedzy i doświadczeń oraz wzmocnienie kwalifikacji i mobilności osób biorących udział w danym projekcie.
Przystępować do programu mogą konsorcja przynajmniej 3 podmiotów z 3 krajów, z czego 2 z krajów członkowskich. Jeśli są z jednego sektora przynajmniej jeden podmiot musi być z kraju niezrzeszonego z programem ramowym.
 Program trwa do 4 lat, do 360 osobomiesięcy. Oddelegowania uczestników mogą trwać od 1 do 12 miesięcy. Tegoroczny konkurs jest otwarty od 7 października do 9 marca 2022, jego budżet to 72,5mln Euro.

COFUND
Program ma na celu wsparcie istniejących projektów doktoranckich i stypendiów postdoktorskich, rozszerzanie dobrych praktyk i poprawę mobilności uczestników.
Przystępować do programu mogą pojedyncze podmioty, rekrutujące minimum 3 badaczy spośród doktorantów i doktorów, zgodnie ze standardami MSCA. Jeden podmiot może otrzymać maksymalnie 10mln euro na konkurs.
Program może trwać do 60 miesięcy, kontrakt dla doktoranta na minimum 3 miesiące. Oddelegowania mogą trwać do 1/3 trwania kontraktu. Tegoroczny konkurs jest otwarty od 12 października do 10 lutego 2022.

Postdoctoral Fellowships
Program jest skierowany do osób posiadających już doktorat, chcących rozwinąć swoje kompetencje naukowe i interdyscyplinarną i międzysektorową mobilność. Program ma 2 gałęzie – European Postdoctoral Fellowships realizowane w pełni w Europie, oraz Global Postdoctoral Fellowships, realizowane poza krajami Unii Europejskiej i krajami stowarzyszonymi programu.
Przystępować mogą podmioty z Unii Europejskiej lub kraju stowarzyszonego programu. Kandydaci muszą mieć doktorat i do 8 lat doświadczenia w pracy badawczej. Obowiązuje zasada mobilności – w ciągu 36 miesięcy przed końcem konkursu kandydat nie mógł mieszkać lub pracować w kraju kontraktu powyżej roku.
Europejskie stypendia mogą trwać 12-24 miesiące, globalne 24-36 miesięcy (12 miesięcy po powrocie obowiązkowo w Europie). Oddelegowania mogą trwać do 1/3 długości kontraktu i być globalne. Tegoroczny konkurs ma budżet 242 mln EUR.

MSCA and Citizens
Akcja popularyzująca badania i innowacje, przybliżająca je społeczeństwu, mająca również zainteresować młodych ludzi pracą badawczą. W tym celu organizowane jest European Researchers Night w ostatni piątek września.
Aplikować mogą pojedyncze podmioty lub konsorcja, które mogą otrzymać od 50 do 150 tysięcy EUR na projekt.

Kryteria ewaluacji we wszystkich projektach to: 50% doskonałość, 30% wpływ i 20% jakość implementacji.