Horyzont Europa – Klaster Zdrowie

Klaster Zdrowie skupia się na opiece zdrowotnej na międzynarodowym poziomie Unii Europejskiej, jest częścią II filaru programu Horyzont Europa. Projekty mają skupiać się na zarządzaniu, unowocześnianiu i innowacyjności opieki zdrowotnej, co wyraża 6 kierunków rozwoju programu. W ramach klastra finansowane będą projekty badawcze zgłaszane przez międzynarodowe konsorcja, granty przewidziane są również na inwestycję w badania i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Horyzont Europa wspiera partnerstwo pomiędzy inwestującymi a fundującymi badania i innowacje (R&I).

Klaster uwzględnia 6 kierunków rozwoju i związane z nimi projekty:

1. Utrzymanie zdrowia w dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie

Kierunek skupia się na 3 tematach: Rozwój badań i innowacji w kierunku molekularnego i neurologicznego rozumienia zdrowia psychicznego i chorób umysłowych, Wspieranie cyfrowego rozwoju i analfabetyzmu zdrowotnego obywateli, Tworzenie „mapy” spersonalizowanej prewencji zdrowotnej.

2. Życie i praca w promującym zdrowie środowisku

Skupia się na 3 tematach: Ekspozycja na pola elektromagnetyczne (EMF) a zdrowie (projekty do 8mln Euro), Jakość powietrza w pomieszczeniach a zdrowie (projekty do 8mln EUR), Wpływy zmiany klimatu na zdrowie: koszty i korzyści z działań lub ich braku (projekty do 10mln EUR).

3. Stawianie czoła chorobom i redukowanie ciężaru choroby

Skupia się na 5 tematach badawczych: Poprawiona opieka wspierająca, paliatywna, po przeżyciu i u schyłku życia pacjentów onkologicznych (projekty do 6mln EUR), Budowa europejskiej platformy innowacji dla ponownego wykorzystania produktów medycznych (projekty do 25mln EUR), Innowacyjne podejście do zwiększania badań nad chorobami związanymi z biedą w Afryce subsaharyjskiej (projekty do 8mln EUR), Kliniczna walidacja rozwiązań sztucznej inteligencji (AI) w leczeniu i opiece (projekty do 6mln EUR), Spersonalizowana medycyna i choroby zakaźne: rozumienie indywidualnej odpowiedzi organizmu gospodarza na wirusy np.SARS-CoV-2 (projekty do 7mln EUR).
W tym kierunku są też 2 akcje wspierające i koordynujące: „Mapa” stworzenia europejskiej kooperacji One Health na temat odporności na drobnoustroje (projekty do 1mln EUR), Budowa europejskiego partnerstwa dla przygotowania pandemicznego (projekty do 2mln EUR).

4. Zapewnianie dostępu do innowacyjnej, przyjaznej środowisku i wysokiej jakości opieki medycznej

Skupia się na 3 tematach: Podnoszenie jakości opieki i bezpieczeństwa pacjenta (projekty do 5mln EUR), Narzędzia wsparcia decyzyjnego oparte na danych dla lepszego dostarczania opieki zdrowotnej i kształtowania polityki ze szczególną uwagą na nowotwory (projekty do 10 mln EUR), Sieć zamawiających innowacje w opiece zdrowotnej (projekty do 5mln EUR).

5. Wykorzystywanie potencjału nowych narzędzi, technologii i rozwiązań cyfrowych dla zdrowego społeczeństwa

Skupia się na 3 tematach: Inteligentne urządzenia i ich implementacja w chirurgii w środowiskach o ograniczonych zasobach (projekty do 6mln EUR), Nowa generacja zaawansowanych terapii leczących powszechne i obciążające choroby z niezaspokojonymi potrzebami medycznymi (projekty do 6mln EUR), Innowacyjne narzędzia do użytku i re-użytku danych zdrowotnych, w szczególności elektronicznych kart zdrowia i rejestrów pacjentów (projekty do 8mln EUR).

6. Utrzymanie innowacyjnego, przyjaznego środowisku i globalnie konkurencyjnego przemysłu związanego ze zdrowiem

Skupia się na 3 tematach: Zielone farmaceutyki (projekty do 8mln EUR), Opracowanie, nabywanie i odpowiedzialne zarządzanie środkami przeciwdrobnoustrojowymi (projekty do 2mln EUR), Promowanie zaufanego znaku mHealth w Europie: przystosowanie specyfikacji technicznych dla jakości i niezawodności aplikacji zdrowotnych i wellness (projekty do 2mln EUR).