17 maja 2022

NAWA – Solidarni z Ukrainą oraz MSCA !

Celem Programu jest umożliwienie uczestnikom Programu  – studentom i doktorantom, którzy są obywatelami Ukrainy i przybyli do Polski od 24 lutego 2022 r. – kontynuowania studiów, prowadzenia prac nad rozprawą doktorską lub odbycia innych dowolnych form kształcenia w polskich uczelniach i instytutach, w okresie od marca do września 2022 roku.

NAWA – Solidarni z Ukraina

Program Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) wspiera naukowców będących na różnych etapach kariery zawodowej, finansując prace badawcze oraz szkolenia prowadzone w Europie i krajach pozaeuropejskich. Jednocześnie program umożliwia instytucjom rozwój ich kadry poprzez zatrudnianie badaczy i udział pracowników w międzynarodowych projektach badawczych i szkoleniowych. Programy wchodzące w zakres MSCA mogą być realizowane w każdej dyscyplinie naukowej oraz dotyczyć mogą zarówno badań podstawowych jak i aplikacyjnych. Podstawowym wymogiem jest międzynarodowa mobilność naukowców.

MSCA jest częścią należącego do Unii Europejskiej programu Horyzont Europa

ADRESACI

W programach MSCA mogą wziąć udział indywidualni naukowcy, bądź instytucje pochodzące z Unii Europejskiej lub spoza UE:

  • instytucje naukowe (uczelnie, instytuty badawcze)
  • przedsiębiorstwa (w tym MŚP)
  • organizacje pozarządowe, szpitale, muzea, stowarzyszenia, banki itp.
  • organizacje międzynarodowe.

Instytucja może mieć status beneficjenta, co wiąże się z podpisaniem umowy grantowej z Komisją Europejską, zatrudnianiem naukowców i bezpośrednim otrzymywaniem funduszy z KE, lub organizacji partnerskiej, która szkoli i przyjmuje naukowców na staże/praktyki, a koszty jej udziału są pokrywane przez  beneficjenta.

Naukowcy (każdej narodowości i z dowolnego kraju) muszą mieć uprawnienia do rozpoczęcia studiów doktorskich/ otwarcia przewodu doktorskiego. W momencie ubiegania się o grant mogą nie być zatrudnieni w żadnej instytucji. Stopień naukowy warunkuje możliwość aplikowania w jednym z 4 typów projektów tego programu.

Więcej informacji: NAWA – MSCA