22 października 2021

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN)

Aktualny termin składania wniosków: 1 grudzień 2021 r.
Ogłoszenie decyzji: kwiecień 2022 r.
Pozytywnie rozpatrzone projekty będą mogły się rozpocząć najwcześniej dwa tygodnie po ogłoszeniu decyzji.

Fundacja wprowadziła uproszczone postępowanie konkursowe dla wniosków o dofinansowanie wydarzeń naukowych i mniejszych projektów naukowo-badawczych do kwoty 10.000 tys. euro.

Następujące warunki muszą zostaċ spełnione:

  • Projekty muszą byċ realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami. Wyjątki są możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach.
  • Dotacja PNFN może stanowić najwyżej 70% kosztów całkowitych projektu. 30% wydatków zbiorowych powinny stanowiċ środki własne lub inne źródła finansowania.
  • Od 2018 r. fundacja wyznaczyła ze względu na ograniczone środki finansowe priorytet wspierania projektów o długofalowym działaniu (np. projekty, które mają szansę uzyskania dodatkowych środków z innych źródeł finansowania na kontynuację przedsięwzięcia lub perspektywę rozwinięcia z przyznanej dotacji większego projektu).
  • Wnioskodawca, który jest zarazem odbiorcą dotacji PNFN w innym projekcie konkursu uproszczonego, jest uprawniony do zlożenia wniosku dopiero po jego terminowym i prawidłowym rozliczeniu. Poszczególne instytuty danego uniwersytetu są rozumiane jako różni wnioskodawcy.  

Prosimy o korzystanie z aktualnych formularzy Fundacji w rubryce „Dokumenty”, ponieważ Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z odpowiednią instrukcją. W rubryce „Dokumenty” znajdują sie również dalsze informacje na temat procedur składania wniosków.

Przeciętna kwota przyznanych środków wynosi 6.000 do 8.000 euro. Udział procentowy pozytywnych decyzji w tym konkursie Fundacji wynosi ok. 30 do 40 %.