2 kwietnia 2024

UNIWERSYTECKIE DOFINANSOWANIE DO UDZIAŁU W MIĘDZYNARODOWYCH KONFERENCJACH DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH BADACZY


W dniu 20 lutego 2024 r. Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wydał zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Dofinansowania Udziału Doktorantów i Młodych Badaczy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w konferencjach międzynarodowych o wysokiej renomie.

Regulamin został stworzony zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustaleniami Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jego celem jest wsparcie procesu nawiązywania współpracy naukowej w ramach realizacji międzynarodowych projektów badawczych, w tym programu Horyzont Europa.

Przewiduje on przyznawanie dofinansowania dla aktywnego udziału w konferencjach międzynarodowych o wysokiej renomie, umożliwiając prezentacje ustne na terenie Europy. Wniosek o dofinansowanie może składać młody badacz lub doktorant, podlegając ocenie Zespołu Ekspertów.

Regulamin określa także warunki, kryteria oceny wniosków oraz sposób wydatkowania przyznanych środków. Dofinansowanie może wynosić do 7 000,00 zł na pokrycie kosztów konferencji, podróży, zakwaterowania i diety.

Przystępujący do konkursu zobowiązują się do złożenia raportu po konferencji, zawierającego listę nawiązanych kontaktów z zagranicznymi ośrodkami badawczymi, oraz powiadomienia społeczności akademickiej o możliwości współpracy.

Wnioski o dofinansowanie można składać w trybie ciągłym w aplikacji Proces Portal AP12 Korespondencja wewnętrzna UMED, odbiorca korespondencji „Dział Projektów Międzynarodowych”. Więcej informacji na temat Regulaminu można uzyskać w Dziale Projektów Międzynarodowych.

Treść zarządzenia wraz z wnioskami i raportem sprawozdawczym:
Zarządzenie nr 115/2023 z dnia 5 grudnia 2023 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi