Tytuł projektu:

Assessment in Healthcare EducAtion goes Digital

Dane projektu

Program: Erasmus+
Akronim: AHEAD
Okres realizacji: 01/11/2021‒01/05/2024
Wartość projektu: 281211
Wartość projektu: 36582

Opis projektu:

AHEAD połączy ogólne aspekty oceny cyfrowej z istotnym tematem opieki zdrowotnej. Zostanie opracowanych pięć wyników intelektualnych (OM):

  1. Warsztaty współtworzenia: w tym IO angażujemy uczestników z każdej instytucji partnerskiej w warsztaty współtworzenia (48 uczestników), aby uzyskać wgląd w potrzeby w zakresie kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów. Warsztaty kokreacji będą poparte ankietami internetowymi. Koncepcja ewaluacji zostanie zaprojektowana w oparciu o współtworzenie informacje zwrotne i zaangażowanie interesariuszy. Zgromadzone dane będą stanowić podstawę dla pozostałych OI, w szczególności IO2.
  2. Ramy kompetencji dla nauczycieli i uczniów: w edukacji zdrowotnej w zakresie oceny cyfrowej zostaną opracowane, związane z DigCompEdu (Redecker 2017) oraz DigCom 2.1 (Carretero i in. 2017). Ramy kompetencji opisują wiedzę, umiejętności i kompetencje nauczycieli i uczniów na potrzeby oceniania na różnych poziomach.
  3. Jednostki mikrouczenia: Niniejsze zamówienie międzynarodowe będzie obejmować opracowanie, pilotaż i ocenę jednostek mikrouczenia się z nauczycielami i uczniami we wszystkich organizacjach uczestniczących w projekcie. Celem tego OM jest podniesienie kompetencji nauczycieli i osób uczących się w zakresie korzystania z ocen cyfrowych oraz integracji tych ocen z ich własną praktyką nauczania i uczenia się.
  4. Zestaw narzędzi do cyfrowej oceny koleżeńskiej: W tym wyniku partnerzy projektu opracują cyfrową rubrykę i ocenę rówieśniczą, w których grupy uczniów mogą przekazywać wzajemne informacje zwrotne na temat jednej umiejętności nagranej na wideo (12-16 uczestników). Uczniowie będą mogli zaangażować się w ocenę i wpływać na ocenę przyznawaną uczniom za umiejętność związaną z opieką zdrowotną.
  5. Ocena wideo oparta na sztucznej inteligencji i obejmująca cyfrowy open source Odznaka jako dowód osiągnięć zostanie opracowana i przetestowana w ramach tego projektu. Narzędzia będą testowane na co najmniej 25 uczestnikach. Ogólne działania w ramach projektu obejmują spotkania międzynarodowe, zasoby internetowe typu open source, publikacje w recenzowanych czasopismach medycznych oraz rozpowszechnianie na lokalnych, krajowych i międzynarodowych konferencjach dydaktycznych i naukowych oraz konferencjach naukowych.

AHEAD will combine general aspects of digital assessment with an essential healthcare topic. Five Intellectual Outputs (IO’s) will be produced:

  1. Co-creation workshops: in this IO we are involving participants from each partner institution in co-creation workshops (48 participants) to develop insights into teachers’ and learners’ digital competency needs. Cocreation workshops will be substantiated with online surveys. An evaluation concept will be designed based on cocreation feedback and involvement of stakeholders. The data gathered will form the basis for the remaining IOs, particularly IO2.
  2. A competency framework for teachers and learners: in health care education in the field of digital assessment will be developed, related to DigCompEdu (Redecker 2017) and to DigCom 2.1 (Carretero et al. 2017). The competency framework will describe teachers` and learners` knowledge, skills and competencies for assessments on different levels.
  3. Micro-learning units: This IO will involve the development, piloting, and evaluation with teachers and learners of micro-learning units at all project participating organisations. The aim of this IO is to improve competencies of teachers and learners in the use of digital assessments and in the integration of these assessments in their own teaching and learning practice.
  4. Digital peer assessment toolkit: In this output, project partners will develop a digital rubric and peer assessment where groups of students can provide peer feedback on one video-recorded skill (12-16 participants). Students will be empowered to become involved in assessment and to impact on the grade awarded to learners for a healthcare related skill.
  5. A video-based assessment using Artificial Intelligence and including an open source digital badge as evidence of achievement will be developed and tested within this project. Tools will be tested on at least 25 participants. Overall project activities include transnational meetings, open source online resources, publications in peerreviewed healthcare journals and dissemination at local, national and international teaching and learning and research conferences.

Osoby realizujące projekt:

Ewelina Łojewska
Koordynator administracyjny
Dział Projektów Międzynarodowych
Specjalista ds. projektów międzynarodowych
ewelina.lojewska@umed.lodz.pl

dr Dorota Kilańska