Tytuł projektu:

Maintaining and imPrOving the intrinSIc capaciTy Involving primary care and caregiVErs (POSITIVE)

Dane projektu

Program: EiT Health
Akronim: POSITIVE
Numer umowy: 19091
Okres realizacji: 01/01/2019‒31/12/2021
Wartość projektu: 297000,00 EUR
Wartość projektu: 30%

Opis projektu:

POSITIVE zapewnia infrastrukturę technologiczną umożliwiającą nowy model organizacyjny opieki nad osobami starszymi – model, który obejmuje pacjenta, opiekuna oraz opiekę podstawową i specjalistyczną. Poprzez monitorowanie wewnętrznych możliwości, POSITIVE nie tylko prowokuje zmiany w środowisku opieki, ale także przenosi punkt ciężkości z choroby na możliwości, z diagnozowania chorób na monitorowanie trajektorii na przestrzeni całego życia, skupiając opiekę na osobie w sposób zintegrowany. Pacjenci są stale oceniani, a w razie potrzeby automatycznie przepisywany jest dostosowany do ich potrzeb program aktywności fizycznej w celu utrzymania lub poprawy stanu zdrowia. Opiekunowie są świadomi każdego pogorszenia się stanu zdrowia i mogą sprawdzić, czy monitorowany senior czuje się dobrze w danym momencie. Ponieważ system zdalny utrzymuje z nimi stały kontakt, opiekunowie mogą w razie potrzeby zaangażować specjalistyczną opiekę.

https://eithealth.eu/project/positive/


Osoby realizujące projekt:

Prof. Tomasz Kostka
Koordynator merytoryczny
Klinika Geriatrii
profesor
tomasz.kostka@umed.lodz.pl
422725024, 422725206, 422725022, 422725023

Kinga Zel
Koordynator administracyjny
Dział Projektów Międzynarodowych
Starszy specjalista ds. projektów międzynarodowych
kinga.zel@umed.lodz.pl